برنامه هفته‌های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول
تاریخ درج خبر : 1396/6/22روز درج خبر : چهارشنبهساعت درج خبر در سایت : 20:16:56 PM

‏بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا ورزشی و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه روز‌ های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل 97-96 ‏را به شرح زیر اعلام کرد:‏روز ششم ‏شنبه - اول مهر ماه 96‏بادران تهران - راه‌آهن، ساعت 15:45، ورزشگاه کارگران تهراننفت مسجدسلیمان - خونه به خونه بابل، ساعت 17:30، ورزشگاه شهیدبهنام محمدی و ;یکشنبه - 2 مهر ماه 96‏فجرسپاسی شیراز - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیرازصبای قم - گل‌گهر سیرجان، ساعت 15:45، ورزشگاه یادگار امام ره قممس رفسنجان - شهرداری تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه شهدای رفسنجاننساجی قائمشهر- ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک، ساعت 16، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزمس کرمان - برق جدید شیراز، ساعت 16:15، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرماندوشنبه - 3 مهر 96‏اکسین البرز - شهرداری ماهشهر، ساعت 15:45، ورزشگاه انقلاب کرج‏ روز هفتمپنجشنبه - 6 مهر ماه 96‏راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان، ساعت 15:30، ورزشگاه راه‌آهن تهرانچهارشنبه - 12 مهر 96‏شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزآلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی ره اراکخونه به خونه بابل- ایرانجوان بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه هفتم تیر بابلاکسین البرز - نساجی قائمشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرجملوان بندرانزلی - مس رفسنجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلیبرق جدید شیراز - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه حافظیه شیرازگل‌گهر سیرجان - بادران تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجانشهرداری ماهشهر - مس کرمان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدای ماهشهرروز هشتمسه‌شنبه - 18 مهر 96‏مس رفسنجان - راه‌آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه شهدای رفسنجاننساجی قائمشهر - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرصبای قم - شهرداری ماهشهر، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام ره قمبادران تهران - خونه به خونه بابل، ساعت 15:15، ورزشگاه کارگران تهرانفجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیرازماشین‌سازی تبریز- برق جدید شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزمس کرمان - اکسین البرز، ساعت 16، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرمانایرانجوان بوشهر - آلومینیوم اراک، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرنفت مسجد سلیمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 17:15، ورزشگاه شهیدبهنام محمدی و ;روز نهمدوشنبه - 24 مهرماه 96‏خونه به خونه بابل- ماشین‌سازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه هفتم تیر بابلبرق جدید شیراز - بادران تهران، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیرازراه‌آهن تهران - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهرانملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بندرانزلیشهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزاکسین البرز - مس رفسنجان، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرجمس کرمان - نساجی قائمشهر،‌ ساعت 16، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرمانشهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدای ماهشهرگل‌گهر سیرجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجانروز دهمشنبه - 29 مهر 96‏نساجی قائمشهر- برق جدید شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهربادران تهران - شهرداری ماهشهر، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهرانآلومینیوم اراک - خونه به خونه بابل، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی ره اراکفجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیرازماشین‌سازی تبریز - اکسین البرز، ساعت 15:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزایرانجوان بوشهر - ملوان بندرانزلی، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرنفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:45، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمانیکشنبه - 30 مهر 96‏مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای رفسنجانصبای قم - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام ره و ;قمروز یازدهمچهارشنبه - 10 آبان 96‏نساجی قائمشهر- مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندرانزلیبرق جدید شیراز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیرازراه‌آهن تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهراناکسین البرز - بادران تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرجگل‌گهر سیرجان - خونه به خونه بابل، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجانشهرداری تبریز - آلومینیوم اراک، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزمس کرمان - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرمانشهرداری ماهشهر - نفت مسجدسلیمان، ساعت 15:45، ورزشگاه شهدای ماهشهرروز دوازدهمسه‌شنبه - 16 آبان 96‏خونه به خونه بابل- راه‌آهن تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه هفتم تیربابلمس رفسنجان - برق جدید شیراز، ساعت 14:30،‌ ورزشگاه شهدای رفسنجانصبای قم - اکسین البرز، ساعت 14:45، ورزشگاه یادگار امام ره قمماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزبادران تهران - نساجی قائمشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه کارگران تهرانآلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی ره اراکفجرسپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیرازایرانجوان بوشهر - شهرداری تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرنفت مسجدسلیمان - مس کرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه شهید بهنام محمدیروز سیزدهمسه‌شنبه - 23 آبان 96‏مس رفسنجان - بادران تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه شهدای رفسنجاننساجی قائمشهر - صبای قم، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرمس کرمان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرمانبرق جدید شیراز - نفت مسجدسلیمان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیرازاکسین البرز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرجراه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهرانشهرداری تبریز - خونه به خونه بابل، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزملوان بندرانزلی - گل گهر سیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرانزلیشهرداری ماهشهر - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه شهدای ماهشهرروز چهاردهمسه‌شنبه - 30 آبان 96‏آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه امام خمینی ره اراکخونه به خونه بابل- ملوان بندرانزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه هفتم تیربابلبادران تهران - مس کرمان، ساعت 14:15، ورزشگاه کارگران تهرانماشین‌سازی تبریز - نساجی قائمشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزصبای قم - مس رفسنجان، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام ره قمفجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیرازگل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجانایرانجوان بوشهر - برق جدید شیراز، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهرنفت مسجد سلیمان - اکسین البرز، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمانروز پانزدهمدوشنبه - 6 آذر 96‏مس رفسنجان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه شهدای رفسنجاننساجی قائمشهر - نفت مسجدسلیمان، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرمس کرمان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:15، ورزشگاه امام علی علیه السلام کرماناکسین البرز - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرجبرق جدید شیراز - آلومینیوم اراک، ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیرازشهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزصبای قم - بادران تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه یادگار امام ره قمراه آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 14:15، ورزشگاه راه‌آهن اکباتان تهرانشهرداری ماهشهر- خونه به خونه بابل، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ماهشهرروز شانزدهمیکشنبه - 12 آذر 96‏ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرانزلیگل‌گهر سیرجان - برق جدید شیراز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجانخونه به خونه بابل- اکسین البرز، ساعت 14، ورزشگاه هفتم تیربابلآلومینیوم اراک - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی ره اراکفجرسپاسی شیراز - نساجی قائمشهر، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیرازماشین‌سازی تبریز- صبای قم، ساعت 14، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزراه‌آهن تهران - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه راه آهن اکباتان تهرانایرانجوان بوشهر - مس رفسنجان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏نفت مسجدسلیمان - بادران تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمانروز هفدهمیکشنبه - 19 آذر 96‏بادران تهران - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه کارگران تهرانمس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان، ساعت 14، ورزشگاه شهدای رفسنجانصبای قم - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام ره قممس کرمان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14، و ;ورزشگاه امام علی علیه السلام کرماناکسین البرز - آلومینیوم اراک، ساعت 14، ورزشگاه انقلاب کرجبرق جدید شیراز - خونه به خونه بابل، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیرازنساجی قائمشهر- راه‌آهن تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرشهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام ره تبریزشهرداری ماهشهر - گل گهرسیرجان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای ماهشهر .

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خبر با عنوان 'برنامه هفته‌های ششم تا هفدهم لیگ دسته اول' می توانید منبع خبر را ببینید.
منبع : لینک منبع خبر
مشاهده خبر : 330 مرتبه
نظرات خود را با ما در میان بگذارید